Home 2019-12-05T15:40:24+01:00

Welkom bij DOMESTICO

De Dutch nOcturnal and hoME dialysis Study To Improve Clinical Outcomes” (DOMESTICO) is een landelijk initiatief dat met steun van alle betrokken partijen (Nefrovisie, NFN, NIV, NVN, Nierstichting, V&VN, industrie, zorgverzekeraars) inzicht gaat geven in de effecten van thuisdialyse op kwaliteit van leven en klinische uitkomsten in relatie tot de kosten.

In Nederland zijn ruim 6200 patiënten met eindstadium nierfalen afhankelijk van een vorm van dialyse. Dialyse is een intensieve en dure behandeling. De afgelopen 15 jaar is het aantal dialysepatiënten met ruim 20% gestegen en door vergrijzing kan dit nog verder toenemen. De kwaliteit van leven van patiënten die behandeld worden met dialyse is veel slechter dan van gezonde mensen. Idealiter worden patiënten met nierfalen getransplanteerd, maar dat is helaas niet altijd mogelijk onder andere door een tekort aan donornieren, hoge leeftijd en bijkomende ziekten. Het verbeteren van de kwaliteit van de dialysebehandeling en daarmee de kwaliteit van leven van nierpatiënten enerzijds, en het beperken van de toename van de kosten van dialysezorg anderzijds is derhalve van groot belang.

Op dit moment wordt ruim 80% van de dialysepatiënten behandeld met hemodialyse (dialyse via de bloedbaan) in een dialysecentrum (centrumhemodialyse). Het percentage patiënten dat in Nederland behandeld wordt met een vorm van thuisdialyse (peritoneale dialyse (in de volksmond ook wel “buikdialyse” genoemd) of thuishemodialyse) is de laatste jaren sterk afgenomen, van 33% in 2002 tot 18% in 2018. Daarbij is er opvallend veel verschil in het percentage thuisdialysepatiënten per centrum, in 2015 variërend van 0% tot 43%. De daling in het aantal thuisdialysepatiënten leidt tot verlies aan kennis van én ervaring met thuisdialyse bij zorgprofessionals. Er wordt ook gedacht dat deze afname van thuisdialyse ten koste gaat van de kwaliteit van leven van nierpatiënten en tot hogere kosten van dialysezorg leidt.

Het DOMESTICO project wil barrières voor thuisdialyse wegnemen. Dit doen wij door in een prospectieve multicenter studie te onderzoeken wat de effecten van thuisdialyse zijn op de kwaliteit van leven en klinische uitkomsten in relatie tot de kosten. Tevens wordt er in een retrospectieve studie gekeken naar de oorzaken van techniekfalen (redenen dat een patiënt moet stoppen met thuisdialyse) om deze in de toekomst mogelijk aan te kunnen pakken. Tenslotte verrichten we een project genaamd ‘Good Practices & Shared Decision Making’ dat zich o.a. richt op het proces van Samen beslissen tijdens de nierfalenvoorlichting.