Multidisciplinair overleg (MDO) Nierfalentraject

Titel Multidisciplinair overleg (MDO) Nierfalentraject
Doel – Goede afstemming tussen zorgverleners over
het nierfalentraject en de voorbereiding op
nierfunctievervangende therapie

– Indien in aanwezigheid patiënt: goede
afstemming tussen zorgverleners en patiënt
over het nierfalentraject en de voorbereiding op
nierfunctievervangende therapie

Doelgroep Artsen, verpleegkundig specialisten, physician
assistants, nierfalenverpleegkundigen, medisch
maatschappelijk werkers, diëtisten en eventueel de
patiënt
Categorie Nierfalentraject
Versie en datum 27-2-2020 versie 4
Contactpersoon

o   Naam

o   Instelling

o   Contact: email adres of link naar een website

o   Evt: naam project met logo

(volgt)
Auteurs (naam en instelling) Daan de Boer
Nefroloog in opleiding, AUMC

A. van Eck van der Sluijs
Arts-onderzoeker DOMESTICO en nefroloog i.o. UMCU

Met ondersteuning van het DOMESTICO studieteam

Patiënten met eindstadium nierfalen (eGFR≤20 ml/min/1.73m2 of >20ml/min/1.73m2 met
snelle progressie) worden door hun nefroloog verwezen naar het nierfalentraject om
voor te bereiden op nierfunctievervangende of conservatieve therapie. Het
multidisciplinair overleg (MDO) is een gestructureerd en periodiek overleg tijdens het
doorlopen van het nierfalentraject waarbij betrokken zorgverleners informatie over de
patiënt uitwisselen. Doel van het MDO is het verbeteren van de zorgkwaliteit door het
goed kunnen vergelijken van de verschillende invalshoeken van de betrokken
zorgverleners, eventueel in aanwezigheid van de patiënt.

Resultaten: Een retrospectieve studie in 661 patiënten met een eGFR
<45ml/min/1.73m2 toonde aan dat een multidisciplinaire aanpak van een nierfalentraject
een significante vermindering van de 5-jaars dialyse incidentie teweeg bracht, evenals
een significante vermindering van zorgkosten t.o.v. een niet-multidisciplinaire of een
niet-nefrologisch behandeltraject.1 Een prospectieve studie in 1382 nierfalen patiënten
met CKD stadium 3b-5 toonde aan dat, in vergelijking met een niet-multidisciplinaire
benadering, een multidisciplinaire benadering betere zorg opleverde (o.a. minder
hospitalisaties, minder acute start van dialyse, lagere incidentie van dialyse) en
kosteneffectief was.2

 • Welke zorgprofessionals voeren het uit?

Alle zorgverleners betrokken bij de nierfalenpatiënt

 • Wanneer toe te passen?

Patiënten met een eGFR≤20 ml/min/1.73m2 of >20ml/min/1.73m2 met snelle
progressie

 •  Praktische uitvoering

Tijdens een eerste MDO, evt. in aanwezigheid van de patiënt en na een huisbezoek
ter evaluatie van de mogelijkheden, worden de diverse mogelijkheden van
nierfunctievervangende therapie besproken met alle betrokken zorgverleners.
Daarna vindt voorlichting plaats. Na voorlichting wordt in een volgend MDO het
beloop van het nierfalentraject en de behandelkeuze besproken

 • Mogelijke voor- en nadelen
  o Open dialoog mogelijk tussen betrokken zorgverleners
  o Informatie met elkaar afstemmen over betreffende patiënt
  o Verlagen dialyse incidentie door beter afgestemde zorg1,2
  o Verlagen zorgkosten door beter afgestemde zorg1,2
  o Verlagen frequentie acute start van nierfunctievervangende therapie2
  Indien patiënt aanwezig is:
  o Open dialoog tussen zorgverleners en patiënt mogelijk
  o Informatie van zorgverleners en patiënt op elkaar afstemmen
  o Vergroten eigen regie patiënt
 • Succesfactoren en ervaren barrières met potentiële aanpak
  Het verdient aanbeveling een structuur te implementeren – bijv. vlak voor of na de
  nierfalenpoli – waarbij de te bespreken patiënten ruim tevoren bekend gemaakt worden
  en relevante informatie volgens een vast format beschikbaar is (bijvoorbeeld de items
  ‘patiëntgegevens, medische voorgeschiedenis, keuze nierfunctievervangende therapie,
  toegang, voorbereiding ja/nee niertransplantatie, sociale aspecten, dieetaspecten,
  PROMs). Een efficiënte en complete patiëntvoorbereiding en toewijzing van een vast
  voorzitterschap voorkomen te lange MDO-bijeenkomsten.
 • Verspreiding en implementatie
  Het implementeren van het MDO tijdens het nierfalentraject vereist goede logistieke
  maatregelen zodat elke zorgverlener – en eventueel de patiënt – aanwezig kan zijn of
  via videoconferentie aanwezig kan zijn.
 • Financiering
  Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een multidisciplinaire aanpak met een
  gestructureerd MDO zorgkosten vermindert t.o.v. een niet-MDO gerichte aanpak.
  1
 • Borging in kwaliteitsstandaarden
  Er zijn geen data m.b.t. borging in kwaliteitsstandaarden. In de visie van de auteurs:
  – is een frequentie van 2-4 MDO’s per jaar per patiënt (zolang de patiënt nog niet
  gestart is met nierfunctievervangende behandeling) in een wekelijkse MDO-bespreking
  een acceptabele frequentie. Na de initiële 2 MDO’s gedurende het voorlichtingstraject,
  kan in de volgende MDO’s herevaluatie plaatsvinden van de gemaakte behandelkeuze.
  – is het verstandig een moment in te plannen tijdens elke MDO-bespreking om een
  patiënt te kunnen bespreken die in relatie tot nierfunctieverlies achter loopt in
  voorbereiding of om een andere reden extra besproken moet worden.

Binnenkort meer informatie

1. Chen et al. Medicine (Baltimore) 2019 Aug;98(33):e16808).
2. Chen et al. Am J Med 2015 Jan:128(1):68-76