Keuze thuis of centrum

Titel Keuze voor thuis of centrum
Doel – In het nierfalentraject de patiënt de mogelijkheid
bieden om in eerste instantie te kiezen voor de
locatie van de dialysebehandeling (thuis of in het
ziekenhuis) in plaats van de specifieke dialysevorm
(PD, THD of CHD).- Wegnemen van de barrières voor thuisdialyse (PD
of THD)
Doelgroep Artsen, verpleegkundig specialisten, physician
assistants, nierfalenverpleegkundigen, medisch
maatschappelijk werkers en diëtisten verbonden aan
de afdeling Nefrologie.
Categorie Nierfalentraject
Versie en datum Versie 5 – 27 februari 2020
Contactpersoon

o   Naam

o   Instelling

o   Contact: email adres of link naar een website

o   Evt: naam project met logo

(volgt)
Auteurs (naam en instelling) A. van Eck van der Sluijs
Arts-onderzoeker DOMESTICO en nefroloog i.o. UMCUA.A. Bonenkamp
Arts-onderzoeker DOMESTICO
AmsterdamUMC, locatie VUmc

P.W.G. du Buf-Vereijken
Nefroloog Amphia Ziekenhuis

Met ondersteuning van het DOMESTICO studieteam

  • Achtergrond en context

Patiënten met eindstadium nierfalen (eGFR≤20 ml/min/1.73m2) worden door hun
nefroloog verwezen naar het nierfalentraject om voorlichting te krijgen betreffende
de mogelijke behandelopties. Tijdens de voorlichting over behandeling met dialyse
wordt meestal direct gefocust op de specifieke dialysevormen (peritoneale dialyse,
thuishemodialyse en centrum hemodialyse) waar een patiënt een keuze uit kan
maken. Echter de hoeveelheid verstrekte informatie over de dialysevormen kan door
een patiënt als veel en wellicht ook bedreigend worden ervaren. Derhalve zou eerst
de keuze gemaakt kunnen worden voor dialyse thuis of in het ziekenhuis.

  • Korte beschrijving

Tijdens het nierfalentraject wordt in eerste instantie voorlichting gegeven over
verschillende aspecten van dialyseren thuis of dialyseren in het ziekenhuis, voordat
dieper wordt ingegaan op de specifieke dialyse behandelingen.

  • Eventuele resultaten

nvt

Welke zorgprofessionals voeren het uit?
Artsen en nierfalenverpleegkundigen verbonden aan de afdeling Nefrologie.

Wanneer toe te passen (bij welke doelgroep)?
Bij een patiënt met eGFR≤20 ml/min/1.73m2 die door nefroloog is verwezen naar
nierfalentraject.

Praktische uitvoering
Benodigde middelen en voorwaarden
o Ervaring van het voorlichtingsteam betreffende deze manier van patiënten
voorlichten
o Het toepassen van (een vorm van) thuisdialyse moet mogelijk zijn voor de
betreffende patiënt

Inhoudelijke uitvoering
Als eerste is het belangrijk dat de behandelend nefroloog aan de patiënt uitlegt welke
dialysemodaliteiten medisch gezien mogelijk zijn en of er daadwerkelijk gekozen kan
worden voor een bepaalde vorm van thuisdialyse. Hierbij kan de informatie uit een
voorafgaand huisbezoek van grote waarde zijn.
Vervolgens is het de bedoeling dat tijdens het nierfalentraject in eerste instantie
voorlichting wordt gegeven over verschillende aspecten van dialyseren thuis of
dialyseren in het ziekenhuis. In dit stadium worden de specifieke thuisdialysevormen
nog niet nader toegelicht, maar worden de voor- en nadelen van thuis dialyseren
weergegeven ten opzichte van de voor- en nadelen van dialyse in het ziekenhuis.
Nadien kan de patiënt een keuze maken tussen thuis of in het ziekenhuis dialyseren.
Indien hij/zij de keuze voor thuis dialyseren gemaakt heeft, wordt er aansluitend
voorlichting gegeven over de twee verschillende thuisdialysemodaliteiten (PD of THD),
zodat patiënt daar vervolgens een keuze tussen kan maken.

Mogelijke voor- en nadelen (b.v. impact/meerwaarde voor de patient en organisatie)
Voordelen:
─ Meer nadruk op locatie dan op therapievorm, waardoor het wellicht minder
bedreigend overkomt
─ Mogelijk meer kans op keuze thuisdialyse (zelfredzaamheid, mogelijk betere
kwaliteit van leven)

Nadelen:
─ Mogelijk frustratie bij patiënt als hij/zij voor een thuisbehandeling kiest maar dit
uiteindelijk toch niet mogelijk blijkt te zijn
─ Geen goede eerste keuze kunnen maken doordat nog geen informatie gegeven is
over specifieke behandelopties (peritoneale dialyse, thuishemodialyse en centrum
hemodialyse)

Succesfactoren en ervaren barrières met potentiele aanpak
Het verdient aanbeveling een dedicated team te vormen van verpleegkundigen,
gespecialiseerd in deze manier van voorlichting geven.

  • Verspreiding en implementatie
  • Financiering
  • Borging in kwaliteitsstandaarden

Binnenkort meer informatie

N.v.t.