Keuze evaluatie

Titel Keuze evaluatie
Doel –  Er wordt bewust besproken of de patiënt een
andere behandeloptie zou willen- Meer aandacht voor keuzevrijheid van patiënt

– Aandacht voor (eventueel) in de tijd veranderende
wensen ten aanzien van de
behandelmogelijkheden

Doelgroep Artsen, verpleegkundig specialisten, physician
assistants, nierfalenverpleegkundigen, medisch
maatschappelijk werkers en diëtisten verbonden aan
de afdeling Nefrologie.
Categorie Nierfalentraject / Nierfunctievervangende behandeling
Versie en datum Versie 3 – 27 februari 2020
Contactpersoon

o   Naam

o   Instelling

o   Contact: email adres of link naar een website

o   Evt: naam project met logo

(volgt)
Auteurs (naam en instelling) A. van Eck van der Sluijs
Arts-onderzoeker DOMESTICO en nefroloog i.o. UMCUMet ondersteuning van het DOMESTICO studieteam
  • Achtergrond en context

De conditie en levensdoelen van patiënten met eindstadium nierfalen, die reeds een
behandelkeuze hebben gemaakt of waarbij reeds een behandeling wordt toegepast,
kunnen in de loop van de tijd veranderen. Daarom is het belangrijk om de gemaakte
behandelkeuze in de loop van de tijd te evalueren.

  • Korte beschrijving

Tijdens het (half)jaarlijkse multidisciplinaire overleg (MDO), het jaargesprek of
polibezoek wordt met de patiënten besproken of hij/zij nog tevreden is met de
huidige (gekozen) therapie of eventueel een andere behandeloptie zou willen.

  • Eventuele resultaten

nvt

Welke zorgprofessionals voeren het uit?
Artsen, verpleegkundig specialisten, nierfalen en dialyse verpleegkundigen,
maatschappelijk werkers verbonden aan de afdeling Nefrologie.

Wanneer toe te passen (bij welke doelgroep)?
Patiënten die reeds dialyseren, patiënten met een eGFR ≤20 ml/min/1.73m2 die nog
niet dialyseren maar wel reeds een behandelkeuze hebben gemaakt en patiënten met
een eGFR ≤20 ml/min/1.73m2 die voor een conservatieve behandeling hebben
gekozen.

Praktische uitvoering
Benodigde middelen en voorwaarden
Er zijn geen specifieke middelen nodig. De belangrijkste voorwaarde voor deze good
practice is het voeren van een gesprek met de patiënt om zijn/haar wensen na te gaan.

Inhoudelijke uitvoering
Tijdens het (half)jaarlijkse multidisciplinaire overleg (MDO), het jaargesprek of
polibezoek wordt met de patiënten besproken of hij/zij nog tevreden is met de huidige
(gekozen) therapie of eventueel een andere behandeloptie zou willen.
Indien dit wordt besproken tijdens het MDO en de patiënt is daar niet bij aanwezig, moet
de nefroloog of (nierfalen/dialyse) verpleegkundige van tevoren bij de patiënt nagaan of
hij eventueel een veranderde wens heeft ten aanzien van de behandelmogelijkheden.
Als de patiënt een andere behandeloptie overweegt zal vervolgens tijdens het MDO
afstemming bereikt moeten worden tussen de zorgverleners over de mogelijke
behandelopties, waarna opnieuw voorlichting moet worden aangeboden aan de patiënt.
Indien de keuze evaluatie plaatsvindt tijdens het jaargesprek met de nefroloog en de
patiënt een andere behandeloptie overweegt, dan kan dit daarna ook in het MDO
worden ingebracht.
In het patiëntendossier kan de jaarlijkse keuze evaluatie worden vastgelegd.

Mogelijke voor- en nadelen (b.v. impact/meerwaarde voor de patient en organisatie)
Voordelen:
─ Er wordt bewust besproken of de patiënt een andere behandeloptie zou willen
─ Meer aandacht voor keuzevrijheid van patiënt
─ Aandacht voor (eventueel) in de tijd veranderende keuze voor behandeloptie

Nadelen:
─ Wens patiënt kan te weinig naar voren komen (belangrijk om dit vóór MDO na te
gaan)
─ Lastig te borgen omdat er al veel in een MDO/jaargesprek/polibezoek besproken
moet worden

Succesfactoren en ervaren barrières met potentiele aanpak
Nvt

  • Verspreiding en implementatie
  • Financiering
  • Borging in kwaliteitsstandaarden

Binnenkort meer informatie

N.v.t.