Gespecialiseerde vpk geeft informatie

Titel Nierfalentraject: gespecialiseerd verpleegkundige
geeft informatie
Doel – De kenmerken van een bepaalde behandeloptie
bij nierfalen (Niertransplantatie (NTX), peritoneale
dialyse (PD), thuishemodialyse (THD), of centrum
hemodialyse (CHD)) wordt op een goede manier
weergegeven richting patiënt en/of diens naaste(n)
door de aanwezige kennis van de gespecialiseerd
verpleegkundige

– Aan de hand van de ervaring van de
gespecialiseerd verpleegkundige met de
betreffende behandeloptie (NTX, PD, THD of
CHD) kunnen ook de voor- en nadelen op een
volledige manier met patiënt en/of diens naaste(n)
worden besproken.

– De gespecialiseerd verpleegkundige kan direct en
op een adequate manier ingaan op eventueel
aanvullende vragen van de patiënt en/of diens
naaste(n).

Doelgroep Artsen, verpleegkundig specialisten, physician
assistants, nierfalenverpleegkundigen, medisch
maatschappelijk werkers en diëtisten verbonden aan
de afdeling Nefrologie.
Categorie Nierfalentraject
Versie en datum Versie 4 – 27 februari 2020
Contactpersoon

o   Naam

o   Instelling

o   Contact: email adres of link naar een website

o   Evt: naam project met logo

(volgt)
Auteurs (naam en instelling) A. van Eck van der Sluijs
Arts-onderzoeker DOMESTICO en nefroloog i.o. UMCU

A.A. Bonenkamp
Arts-onderzoeker DOMESTICO
AmsterdamUMC, locatie AMC

Met ondersteuning van het DOMESTICO studieteam

• Achtergrond en context
Patiënten met eindstadium nierfalen (eGFR≤20 ml/min/1.73m2) worden door hun
nefroloog verwezen naar het nierfalentraject om voorlichting te krijgen betreffende
de mogelijke behandelopties. In sommige gevallen wordt informatie gegeven over
de behandelopties (NTX, PD, THD, CHD) door een verpleegkundige die niet
gespecialiseerd is in de betreffende behandeloptie, met andere woorden de
verpleegkundige heeft geen of onvoldoende ervaring met de (uitvoering van de)
betreffende behandeloptie. Echter, om de kenmerken van een bepaalde
behandeloptie op een goede manier weer te geven richting patiënt en/of diens
naaste(n) zou wellicht beter informatie kunnen worden gegeven door een
verpleegkundige gespecialiseerd in de betreffende behandeloptie.
• Korte beschrijving
Tijdens de gesprekken in het kader van het nierfalentraject wordt de informatie over
de verscheidene behandelopties (NTX, PD, THD of CHD) gegeven door een
verpleegkundige die gespecialiseerd is in de betreffende behandeloptie, zodat een
completer beeld wordt geschetst van de betreffende behandeloptie, de complicaties
die zich kunnen voordoen en de potentiële voor- en nadelen.
• Eventuele resultaten
nvt

Welke zorgprofessionals voeren het uit?
Nierfalenverpleegkundigen verbonden aan de afdeling Nefrologie.

Wanneer toe te passen (bij welke doelgroep)?
Bij een patiënt met eGFR≤20 ml/min/1.73m2 die door nefroloog is verwezen naar
nierfalentraject.

Praktische uitvoering
Benodigde middelen en voorwaarden
– Voorlichtingsmaterialen, b.v. PowerPoint, Consultkaarten, Folder Nierwijzer en
Nieren.nl
– Aanwezigheid van gespecialiseerd verpleegkundige

Inhoudelijke uitvoering
Tijdens de gesprekken in het kader van het nierfalentraject wordt de informatie over de
verscheidene behandelopties (NTX, PD, THD of CHD) gegeven door een
verpleegkundige die gespecialiseerd is in de betreffende behandeloptie.
Een gespecialiseerd verpleegkundige is een verpleegkundige die ervaring heeft met de
uitvoering van de betreffende behandeloptie, met de complicaties die zich zouden
kunnen voordoen en met de potentiële voor- en nadelen van de betreffende
behandeloptie. Belangrijk is dat deze verpleegkundige positief is over deze
behandeloptie en deze behandeloptie als volwaardig alternatief beschouwt.
Ter ondersteuning van de gesprekken kan gebruik worden gemaakt van de
consultkaarten ‘Blijvende schade aan uw nieren: nierfunctievervangende behandeling
of conservatieve behandeling?’ en ‘Blijvende schade aan uw nieren: mogelijkheden
voor een nierfunctievervangende behandeling’ (www.consultkaart.nl). Tevens kan
gebruik worden gemaakt van de Nierwijzer (www.nierwijzer.nl), een keuzeondersteuningsinstrument dat is ontwikkeld door de Nierpatiënten Vereniging
Nederland. De Nierwijzer toont korte video’s van mensen die al eerder voor de
behandelkeuze hebben gestaan. Ze vertellen wat de invloed van hun behandeling is op
verschillende aspecten van hun dagelijks leven. Er kan een keuze gemaakt worden uit
9 verschillende behandelvormen (verschillende typen transplantatie,
dialysebehandelingen en conservatieve behandeling) in combinatie met 19
onderwerpen zoals ‘eten & drinken’, ‘werk & school’ en ‘kwaliteit van leven’, die de
patiënt kan aanklikken op basis van het belang dat hij/zij hier zelf aan toekent. Op deze
manier krijgt de patiënt die voor de keuze staat een completer beeld van wat een
bepaalde behandeling zou betekenen.

Mogelijke voor- en nadelen (b.v. impact/meerwaarde voor de patient en organisatie)
Voordelen:
─ Goede weergave van betreffende behandelmodaliteit met voor- en nadelen door
kennis en ervaring van verpleegkundige
─ Verpleegkundige kan adequaat ingaan op eventuele aanvullende vragen van patiënt

Nadelen:
─ Planning van voorlichtingsgesprekken wellicht lastiger doordat gesprekken van
patiënt met veel verschillende verpleegkundigen moeten worden ingepland

Succesfactoren en ervaren barrières met potentiele aanpak
Het verdient aanbeveling een dedicated team te vormen van verpleegkundigen,
gespecialiseerd in de verscheidene behandelopties, die voorlichting kunnen geven.

  • Verspreiding en implementatie
  • Financiering
  • Borging in kwaliteitsstandaarden

Binnenkort meer informatie

N.v.t.